Školský vzdelávací program

Vlastné zameranie materskej školy

Pri tvorbe názvu školského vzdelávacieho programu „Detský svet“  sme vychádzali z poznania, že deti dnes prežívajú iné detstvo, ako mali ich rodičia. Moderná doba prináša mnoho zmien, novostí, vymožeností, ale aj mnoho problémov. Deti a ich rodiny sú vystavené mnohým tlakom, konfliktom, ktoré musia dennodenne riešiť.

Súčasné deti žijú spravidla v materiálne veľmi dobre vybavenom prostredí, majú veľa možností na rozvoj, avšak cenou za to je menej prirodzene tráveného času, kde si dieťa samo hľadá zamestnanie. Dieťa zažíva menej spontánnych, nepripravených, neštruktúrovaných „netechnických“ aktivít, čo znamená menej voľného pohybu, voľných hier a činností, menej príležitostí pre prirodzené osvojovanie a zlepšovanie si svojich zručností.  Súčasne sa zvyšujú nároky na deti, následkom je telesná a psychická záťaž  a až príliš skoré dospievanie.

V našej materskej škole vytvárame priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu, ktorá je plná lásky, porozumenia, bezpečia a zábavy pre deti.

Výchova a vzdelávanie budú zamerané na:

a)   výchovu a vzdelávanie detí orientovanú na oblasť zdravia, znižovanie chorobnosti, eliminovanie negatívnych vplyvov  u zdravotne oslabených detí, uplatňovanie humanistického prístupu a rešpektovanie práv a rovnoprávneho prístupu ku každému dieťaťu v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s Európskou chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeže, právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom  na zdravotný stav chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa, právo na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami,

b)   cielené a komplexné rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, intenzívnejšie uplatňovanie  hovoreného slova, vytváranie priestoru na aktívnu komunikáciu, rozširovanie slovnej zásoby, spisovnej výslovnosti, počúvanie, písanie, čítanie, prácu s textom  s dôrazom na rešpektovanie rozvojovej úrovne jednotlivých detí,

c)     na pochopenie významu  a ochrany zdravia pre človeka, jeho podporu, pochopiť dôležitosť pohybu  ako aj vplyv prírodného prostredia na upevňovania zdravia. 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania „Detský  svet“

Vlastné ciele smerom  k zameraniu:

o  zdokonaľovanie jednotlivých oblastí jazyka využívaním špecifických metód predšitateľskej gramotnosti súbežne s koordináciou a kognitívnymi stránkami rozvoja osobnosti

o  sprostredkovanie dieťaťu čo najpestrejších skúseností s poznávaním jazyka v oboch jeho podobách, hovorenej a písanej, z hľadiska pochopenia a jeho používania ako určitého systému,

o  vytvorenie podmienok na to, aby sa poznávanie jazyka dialo zámerným a systematickým spôsobom, aby  toto poznávanie bolo pre dieťa hrou, ktorú ono samo bude aktívne vyhľadávať,

o  vedenie dieťaťa k uvedomovaniu si zmyslu a významu písania a čítania  pre každodenný život prostredníctvom zmysluplných, zámerne sprostredkovaných edukačných činností a hier,

o  podnecovanie detskej prirodzenej zvedavosti v súvislosti s písaným textom, utvárať u dieťaťa pozitívny vzťah ku knihám a literatúre,

o  vytváranie gramotne podnetného prostredia (napr.  formou rôznych  nástenok, písmená abecedy, čísla, menovky, využívaním digitálnych hračiek...),

o  vzdelávanie sa v danej oblasti prostredníctvom sebavzdelávania, kontinuálneho vzdelávania,

o  u detí rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, rozvíjať ich fyzické a psychické zdravie,

o  bezpečnosť vo vzťahu k sebe aj iným- vedieme deti k ochrane zdravia svojho aj druhých

o  uvedomovanie si vlastného tela,

o  rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie hrubej a jemnej motoriky, ovládanie pohybového aparátu a telesných funkcií,

o  rozvíjanie fyzickej a psychickej zdatnosti,

o  osvojovanie si poznatkov o tele a jeho zdraví, o pohybových činnostiach a ich kvalite

o  uľahčiť deťom prekonávať negatívne emocionálne dôsledky celej situácie choroby,

o  z detí so zdravotným znevýhodnením uplatňovať individuálny prístup zohľadňujúci zníženú výkonnosť ako aj zmeny v správaní, ktoré môžu nastať vplyvom choroby,

o   usilovať sa o zamedzenie vzniku stresových situácií, pretože stres zvyšuje metabolické požiadavky na inzulín,

o  zdôrazňovať prednosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením- čo dieťa zvládne, v čom sa rovesníkom vyrovná, v čom  ich prevyšuje,

o  pomáhať dieťaťu prekonávať bariéry dané zdravotným znevýhodnením,

    o podporovať dieťa, aby samo a postupne skúšalo limity svojich možností, dávať mu príležitosti na poznanie vlastných limitov