Školský poriadok

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle §153 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s pracovný poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Nitra s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra.

Školský poriadok- tu