Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

    Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstava Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organižačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.
 
Zloženie RŠ pri MŠ Nedbalova 17

Meno a priezvisko

Zvolený /delegovaný/ za

Pozícia

Iveta Andelová

pedagogických zamestnancov

predseda

Bc. Natália Prokypčáková

pedagogických zamestnancov

 

Zuzana Škulová

nepedagogických zamestnancov

 

Miroslava Lovasová

zákonných zástupcov detí

 

Slávka Dubajová

zákonných zástupcov detí

 

Darina Doskočová

zákonných zástupcov detí

 

PaedDr. Mária Orságová

zriaďovateľa

 

Ing. Tomáš Jursa

 zriaďovateľa

 

František Hollý 

dzriaďovateľa