Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

    Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstava Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organižačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.
 
Zloženie RŠ pri MŠ Nedbalova 17

Meno a priezvisko

Zastúpenie

Pozícia

Iveta Andelová

pedagogický zamestnanec

predseda

Bc. Natália Prokypčáková

pedagogický zamestnanec

 

Zuzana Škulová

nepedagogický zamestnanec

 

Diana Malenčíková

rodič

 

Silvia Mikulová

rodič

 

Darina Doskočová

rodič

 

František Hollý

poslanec MZ

 

MUDr. Josef Hasilla, PhD.

poslanec MZ

 

PaedDr. Mária Orságová

delegovaná za zriaďovateľa