Poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“) sa uznieslo:

2. Materské školy

 2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ                                                   Úhrada

od 3 rokov                                                        20€

Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť do 10. dňa v mesiaci. Potvrdenie o úhrade sa nosiť nemusí. Riaditeľstvo si to vie skontrolovať podľa variabilného symbolu dieťaťa na účte.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v zmysle zákona 245/2008 Z. z. §28 ods. 7, 8 za dieťa:

  •  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
  • pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy

Celé znenie VZN- kliknite tu

Poplatok sa úhradza internetbankingom každý mesiac.