Poplatky

V zmysle §28 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na čiastkovú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách, v školských zariadeniach, na čiastkovú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra v znení dodatku č. 5 od 1. Septembra 2013 je výška mesačného príspevku stanovená nasledovne:

DODATOK č. 5

K Všeobecné záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku          na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle §6 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §8 ods. 5, §49 ods. 4, §114 ods. 6, §116 ods. 6, §140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo

Na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku n a čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne:

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:

Dieťa v MŠ                                                   Úhrada v €

do 3 rokov                                                        50

od 3 rokov                                                        14

Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť do 5. dňa v mesiaci a potvrdenie o úhrade k tomuto dňu odovzdať triednej učiteľke.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v zmysle zákona 245/2008 Z. z. §28 ods. 7, 8 za dieťa:

  •  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
  • pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy

 

 

www.nitra.sk/stranka.php?cat.258