Informácie o nás

Materská škola,  Nedbalova 17,  Nitra je novozrekonštruovanou (fungujeme už tretí školský rok), štvortriednou materskou školou s celodennou výchovou  a vzdelávaním.  Je umiestnená v časti sídliska Klokočina. 

Podľa záujmu rodičov ponúkame možnosť účasti detí na externých kurzoch: korčuliarsky, plavecký, anglický. Kurzy sa konajú v spolupráci s externými inštitúciami.

V materskej škole sú vytvorené podmienky okrem intaktných detí aj podmienky  pre deti choré a zdravotne oslabené začlenené v bežnej triede. Zdravotná sestra dohliada na denný režim detí s diabetesom.