Informácie o nás

Materská škola,  Nedbalova 17,  Nitra je  štvortriednou materskou školou s celodennou výchovou  a vzdelávaním.  Je umiestnená v časti sídliska Klokočina. 

V materskej škole sú vytvorené podmienky okrem intaktných detí aj podmienky  pre deti choré a zdravotne oslabené začlenené v bežnej triede. Zdravotná sestra dohliada na denný režim detí s diabetesom.