Prijatie dieťaťa do MŠ

 
Zákonný zástupca potrebuje žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísana oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačená informácia o zaočkovaní, resp. nezaočkovaní dieťaťa.
 
Podmienky prijatia dieťaťa sú stanovené riaditeľkou školy a sú prerokované a schválené pedagogickou radou  a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na školský rok 2016/2017. Prednostne sa prijímajú:
1. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
2. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
3. deti, ktoré dovŕšia tri roky života
4. deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ
5. deti, ktorých trvalý alebo prechodný pobyt je v Nitre
6. deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky (bez plienok, samostatnosť pri jedení, obliekaní, používaní WC..)
 
Deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity
 
Rodič si môže stiahnuť žiadosť o prijatie z webovej stránky Mesta Nitry  www.nitra.sk  a z www.msnitra.org.
 
Osobitné podmienky:
V zmysle usmernenia zriaďovateľa č. 1/2007 PÚ k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie sa stanovujú nasledovné podmienky pre rodičov:
- vyplnenie žiadosti a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa s povinnou informáciou o očkovaní dieťaťa
- odovzdanie žiadosti a požadovaných dokladov
- prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí, najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roku
- potvrdenie prevzatia rozhodnutia podpisom