Prijatie dieťaťa do MŠ

 
Zákonný zástupca potrebuje žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísana oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačená informácia o zaočkovaní, resp. nezaočkovaní dieťaťa.
 
Podmienky prijatia dieťaťa sú stanovené riaditeľkou školy a sú prerokované a schválené pedagogickou radou  a sú platné pre prijímanie detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú:
V súlade s §59 Školského zákona 245/2008 sa prednostne prijimajú:
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok života
2. dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
3. dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
 
Kritéria stanovené materskou školou:
1. deti, ktoré dovŕšili 3 roky
4. deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ
5. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity
6. deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky (bez plienok, samostatnosť pri jedení, obliekaní, používaní WC..)
 
Deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity
 
Rodič si môže stiahnuť žiadosť o prijatie z webovej stránky Mesta Nitry  www.nitra.sk  a z www.msnitra.org.

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní (či dieťa je/nie je očkované), k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.