Prijatie dieťaťa do MŠ

 
Zákonný zástupca potrebuje žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísana oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačená informácia o zaočkovaní, resp. nezaočkovaní dieťaťa.
 
Podmienky prijatia dieťaťa sú stanovené riaditeľkou školy a sú prerokované a schválené pedagogickou radou  a sú platné pre prijímanie detí do MŠ. 
 

V súlade s §59 Školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú:

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

2. dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

3. dieťa, ktoré bude plniť predčasne povinné predprimárne vzdelávanie

     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí  do Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti: 

-    ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici, 

-  ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

-  ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra aj v školskom roku 2022/2023, 

-  ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ), 

-  z obce Nitra/s trvalým pobytom v obci Nitra, 

-  s ochorením diabetes mellitus,

-  ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky, - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 
Rodič si môže stiahnuť žiadosť o prijatie z webovej stránky Mesta Nitry  www.nitra.sk  a z www.msnitra.org.

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní (či dieťa je/nie je očkované), k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, alebo dieťa, ktoré bude predčasne plniť povinné predprimárne vzdelávanie, je potrebné doložiť okrem žiadosti o prijatie a potvrdenia od detského lekára aj informovaný súhlas zákonného zástupcu, súhlas zo zariadenia pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva, súhlas od detského lekára.