Aktualizačné vzdelávanie

 
Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2021/2022 absolvovali aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 odd. 1b) zákona NR SR č. 138/2019 a vyhláškou 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji. 
 
Názov aktualizačného vzdelávania: Metódy predčitateľskej gramotnosti.
Rozsah vzdelávanie:  10 hodín
 
Aktualizačné vzdelávanie bolo schválené a lektorované riaditeľkou materskej školy.
 
Aktualizačné vzdelávanie bolo vyhodnotené dotazníkovou formou.
 
Pedagogickí zamestnaci získali potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.