Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v budove materskej školy- v dňoch 3.5.- 4.5.2022 v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod.

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

- v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

- v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

- v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

- v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

- v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA

V súlade s §59 Školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú:

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

2. dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

3. dieťa, ktoré bude plniť predčasne povinné predprimárne vzdelávanie

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí  do Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti: 

-    ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici, 

-  ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

-  ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra aj v školskom roku 2022/2023, 

-  ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ), 

-  z obce Nitra/s trvalým pobytom v obci Nitra, 

-  s ochorením diabetes mellitus,

-  ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky, - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

OZNAM

Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali  web stránku, nakoľko sa môžu niektoré informácie ešte dopĺňať, meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie. Ďakujeme.

Platné usmernenia:

Nariadenie ministra školstva podľa školského semafóra:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (mailom, telefonicky), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Pri prerušení 3 a viac dní vypisuje aj vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie sa podpisuje aj v prípade nachádzania sa v oranžovej fáze.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dieťa sa privádza do MŠ v čase medzi 6.00 hod. - 8.00 hod. Budova sa po 8.00 hod. zatvára. Poobede sa dieťa vyzdvihuje z MŠ v čase od 14.45 hod. do 16.25. hod. Prevádzka MŠ je do 16.30 hod., to znamená, že 16.30 hod. sa zatvára budova. Prosíme rodičov, aby rešpektovali tento čas a nechodili pre deti na doraz.

V budove MŠ sa dlho nezdrživať- max 10 minút

Deti nosia do MŠ ruksaky, v ktorých majú náhradné oblečenie, v prípade potreby rúško k dispozícii. Ruksaky sa berú každý deň domov. V skrinkách sa udržuje poriadok, neprepchávajú sa deťom skrinky, nenechávajú sa tam žiadne hračky, sladkosti,..

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávnia sa musia pravidelne zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti, min. 4 hod. doobeda denne.

Neprítomnosť detí treba odhlasovať  telefonicky, alebo osobne. U detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie sa ešte upresní spôsob ospravedlňovania, pretože v prípade, ak sa dieťa neospravedlní, materská škola nebude o ňom vedieť, neospravedlnené hodiny sa budú zapisovať a narátavať a nahlasovať na ÚPSVaR, a môže hroziť pozastavenie rodinných prídavkov. Nahlasovanie  neospravedlnených hodín je  pri počte 5 za mesiac. Treba so tiež uvedomiť, že deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie nemôžu zostať doma len tak (napr. zaspali sme, nechcelo sa nám vstávať), na ospravedlenie neprítomnosti musí byť vážny dôvod!

Deti do 6 rokov , navštevujúci posledný ročník materskej školy majú nárok na dotáciu na stravu, pretože rodičia nepoberajú zvýšený daňový bonus, ale len základný. V prípade dovršenia 6 rokov má dieťa nárok na dotáciu na stravu, len ak rodičia nepoberajú daňový bonus, sú v hmotnej núdzi alebo životnom minime.  Je potrebné aby ste vyplnili a priniesli čestné vyhlásenie, kde sa uvádza, že ešte nie ste poberateľom zvýšeného daňového bonusu, ale len základného. V prípade dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa, toto čestné prehlásenie od nasledujúceho mesiaca zanikne, pokiaľ neoznámite, že nie ste poberateľom zvýšeného daňového bonusu.

 

 

Rodič vstupuje do budovy bez testu a odovzdáva vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu

Toto vyhlásenie sa odovzdáva aj po troch chýbajúcich dňoch dieťaťa v MŠ.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  č. 206/2021 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

Jedálny lístok:

23.5. - 27.5. - tu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na stránke mesta Nitry Mesto Nitra - Register všeobecne záväzných nariadení.

VZN č. 7/2021

Dodatok k VZN č. 8/2019 o dotáciách na stravu tu

Od nového roku 2021 je stanovený jednotný mesačný poplatok pre deti navštevujúce MŠ v Nitre a to 20€. 

VZN č. 8/2019

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovať zo stravy je možné: v pondelok do 7.15 hod. ,  deň vopred do 14.00 na telefónnom čísle materskej školy 037/ 655 92 46