PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V   MŠ  až do odvolania

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

 

POPLATKY ZA MŠ SÚ V DOBE PRERUŠENIA ZRUŠENÉ. PROSÍME VŠETKÝCH RODIČOV ABY SI POZASTAVILI TRVALÉ PRÍKAZY - https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32273

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Usmernenie z ministerstva školstva: 
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že: 
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovCelé novzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
Celé znenie rozhodnutia tu.
 
Žiadosť si môžete stiahnuť  tu , prípadne si ju môžete vypísať v MŠ v deň zápisu.
Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, pokiaľ figurujú na rodnom liste.
V prípade zápisu dieťaťa so ŠVVP, treba priniesť aj potrebné dokumenty- vyjadrenie zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
 

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Naša stránka Vám ponúka informácie o materskej škole, o jej zameraní, o akciách, ktoré sa v materskej škole uskutočnili.

 

Milí rodičia a milé deti, 

keďže sme "nútení" kvôli ochrane nášho zdravia byť čo najviac doma, rozhodli sme sa, že Vám spríjemníme tento čas doma a pripravíme Vám s pani učiteľkami návrh rôznych aktivít, ktoré by ste doma mohli spolu robiť. Veríme, že Vám takto spríjemníme čas a bude Vám doma veselšie. Aktivity nájdete v menu ponuke pod názvom Aktivity pre rodičov s deťmi.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovať zo stravy je možné: v pondelok do 7.15 hod. ,  deň vopred do 14.00 na telefónnom čísle materskej školy 037/ 655 92 46