Oznam k zmene mesačného poplatku!

Dodatok k VZN má účinnosť dňom 1.1.2023:
2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:
Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním
Úhrada v €: 1 dieťa 30 €
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku (§ 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) tým nie sú dotknuté.
2. V § 2 Školy, v bode Materské školy sa v bode 2.3 dopĺňa písmeno:
e) V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci ) sa príspevok na čiastočnú náhradu výdavkov a nákladov za dieťa znižuje:
- za každé ďalšie dieťa v materskej škole 25 €
s podmienkou, že v aktuálnom čase súrodenci navštevujú materskú školu zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.
Za 1. dieťa sa ráta aj predškolák, nielen platiace dieťa.


Poprosím Vás, aby ste zatiaľ neuhrádzali poplatok za január. Vaše pani učiteľky Vám dajú lístok s pokynmi k úhrade. Deti, ktoré mali v decembri chodiť do MŠ, ale nemohli posledný týždeň chodiť z dôvodu prerušenia rozhodnutím RÚVZ budú mať sumu upravenú. Deti, ktoré nechodili celý mesiac december (prerušenie zo zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov) v januári zaplatia riadnu sumu 30€, v prípade druhého súrodenca 25€. Upozorňujem ešte raz, platiť budete až keď dostanete lístok s pokynmi.

Mgr. Katarína Galová
riaditeľka MŠ

________________________________________________

Adaptácia novoprijatých detí:

Deti, ktoré doteraz nenavštevovali materskú školu budú chodiť do materskej školy zatiaľ na štyri hodiny, po obede pôjdu domov. Po dobrej adaptácii a po  dohode s triednymi pani učiteľkami budú deti v materskej škole celý deň.

Čo treba priniesť do MŠ:

- prezúvky (papučky s pevnou pätou, žiadne šľapky, kroksy..)

- ruksak, v ktorom budú mať deti nachystané veci na prezlečenie. Počas poobedného pobytu na školskom dvore sa budú deťom baliť veci do ruksaku a ten sa zoberie von, do budovy sa už nebude vchádzať.

- deti, ktoré budú v materskej škole aj odpočívať si prinesú pyžamo

Všetky veci odporúčame podpísať, niekedy sa stáva, že si deti nepoznajú veci, prípadne majú rovnaké.

- dievčatám na česanie hrebeň/kefu

- prefotená kartička poistenca

 

Ďalšie informácie budú priebežne dopĺňané.

________________________________________________

OZNAM

Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali  web stránku, nakoľko sa môžu niektoré informácie ešte dopĺňať, meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie. Ďakujeme.

Platné usmernenia:

Nariadenie ministra školstva podľa školského semafóra:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní 5 dní a viac (víkendy sa nepočítajú) vyhlásenie o bezprízakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dieťa sa privádza do MŠ v čase medzi 6.00 hod. - 8.00 hod. Budova sa po 8.00 hod. zatvára. Poobede sa dieťa vyzdvihuje z MŠ v čase od 14.45 hod. do 16.25. hod. Prevádzka MŠ je do 16.30 hod., to znamená, že 16.30 hod. sa zatvára budova. Prosíme rodičov, aby rešpektovali tento čas a nechodili pre deti na doraz.

V budove MŠ sa dlho nezdrživať.

Deti nosia do MŠ ruksaky, v ktorých majú náhradné oblečenie, v prípade potreby rúško k dispozícii. Ruksaky sa berú každý deň domov. V skrinkách sa udržuje poriadok, neprepchávajú sa deťom skrinky, nenechávajú sa tam žiadne hračky, sladkosti,..

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávnia sa musia pravidelne zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti, min. 4 hod. doobeda denne.

 

 

 

Rodič vstupuje do budovy bez testu a odovzdáva vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu

Toto vyhlásenie sa odovzdáva aj po troch chýbajúcich dňoch dieťaťa v MŠ.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  č. 206/2021 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

Jedálny lístok:

nájdete na stránke edupage, alebo cez aplikáciu edupage.

Link na stránku:

https://msnedbalova.edupage.org/menu/

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na stránke mesta Nitry Mesto Nitra - Register všeobecne záväzných nariadení.

VZN č. 7/2021

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovať zo stravy je možné: v pondelok do 7.15 hod. ,  deň vopred do 14.00 na telefónnom čísle materskej školy 037/ 655 92 46