ROZHODNUTIE O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA si rodičia môžu prísť osobne vyzdvihnúť do priestorov materskej školy v dňoch 14.6. - 15.6. v čase: 10.30 hod. - 11.30 hod. alebo 15.30 hod. - 16.30 hod. 

Pokiaľ ste pri zápise nevypisovali vyhlásenie, kto preberie rozhodnutie aj za druhého zákonného zástupcu, je potrebné, aby prišli rozhodnutie prevziať obaja zákonní zástupcovia.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa treba prísť prevziať aj v prípade, ak bolo dieťa prijaté do druhej materskej školy.
 
 

OZNAM

Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali  web stránku, nakoľko sa môžu niektoré informácie ešte dopĺňať, meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie. Ďakujeme.

Platné usmernenia:

Nariadenie ministra školstva podľa školského semafóra:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (mailom, telefonicky), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Pri prerušení 3 a viac dní vypisuje aj vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie sa podpisuje aj v prípade nachádzania sa v oranžovej fáze.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dieťa sa privádza do MŠ v čase medzi 6.00 hod. - 8.00 hod. Budova sa po 8.00 hod. zatvára. Poobede sa dieťa vyzdvihuje z MŠ v čase od 14.45 hod. do 16.25. hod. Prevádzka MŠ je do 16.30 hod., to znamená, že 16.30 hod. sa zatvára budova. Prosíme rodičov, aby rešpektovali tento čas a nechodili pre deti na doraz.

V budove MŠ sa dlho nezdrživať- max 10 minút

Deti nosia do MŠ ruksaky, v ktorých majú náhradné oblečenie, v prípade potreby rúško k dispozícii. Ruksaky sa berú každý deň domov. V skrinkách sa udržuje poriadok, neprepchávajú sa deťom skrinky, nenechávajú sa tam žiadne hračky, sladkosti,..

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávnia sa musia pravidelne zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti, min. 4 hod. doobeda denne.

Neprítomnosť detí treba odhlasovať  telefonicky, alebo osobne. U detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie sa ešte upresní spôsob ospravedlňovania, pretože v prípade, ak sa dieťa neospravedlní, materská škola nebude o ňom vedieť, neospravedlnené hodiny sa budú zapisovať a narátavať a nahlasovať na ÚPSVaR, a môže hroziť pozastavenie rodinných prídavkov. Nahlasovanie  neospravedlnených hodín je  pri počte 5 za mesiac. Treba so tiež uvedomiť, že deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie nemôžu zostať doma len tak (napr. zaspali sme, nechcelo sa nám vstávať), na ospravedlenie neprítomnosti musí byť vážny dôvod!

Deti do 6 rokov , navštevujúci posledný ročník materskej školy majú nárok na dotáciu na stravu, pretože rodičia nepoberajú zvýšený daňový bonus, ale len základný. V prípade dovršenia 6 rokov má dieťa nárok na dotáciu na stravu, len ak rodičia nepoberajú daňový bonus, sú v hmotnej núdzi alebo životnom minime.  Je potrebné aby ste vyplnili a priniesli čestné vyhlásenie, kde sa uvádza, že ešte nie ste poberateľom zvýšeného daňového bonusu, ale len základného. V prípade dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa, toto čestné prehlásenie od nasledujúceho mesiaca zanikne, pokiaľ neoznámite, že nie ste poberateľom zvýšeného daňového bonusu.

 

 

Rodič vstupuje do budovy bez testu a odovzdáva vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu

Toto vyhlásenie sa odovzdáva aj po troch chýbajúcich dňoch dieťaťa v MŠ.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  č. 206/2021 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

Jedálny lístok:

13.6. - 17.6. - TU

Upozorňujeme rodičov, že piatkový (17.6.) obed bol zmenený, zmenený jedálny lístok je pridaný.

20.6. - 24.6. - TU

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na stránke mesta Nitry Mesto Nitra - Register všeobecne záväzných nariadení.

VZN č. 7/2021

Dodatok k VZN č. 8/2019 o dotáciách na stravu tu

Od nového roku 2021 je stanovený jednotný mesačný poplatok pre deti navštevujúce MŠ v Nitre a to 20€. 

VZN č. 8/2019

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovať zo stravy je možné: v pondelok do 7.15 hod. ,  deň vopred do 14.00 na telefónnom čísle materskej školy 037/ 655 92 46