Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2018/2019

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 24.4.2018 a 25.4.2018 v čase od 14.30 hod do 16.30 hod .

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

  • v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)
  • v dňoch  2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 9.5.2018, 10.5.2018 ( podľa priloženého harmonogramu)
  • v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

streda– 2.5.2018 preMŠ Nedbalova 17

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (s údajom či dieťa bolo/nebolo očkované), k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise:

  • v jednotlivých  materských školách, webové sídlo materských škôlwww.msnitra.org,
  • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

            e- mail.: feketeova@msunitra.sk.

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Naša stránka Vám ponúka informácie o materskej škole, o jej zameraní, o akciách, ktoré sa v materskej škole uskutočnili. Každý týždeň si môžete pozrieť aktuálny jedálny lístok. 

Naša materská škola má vytvorené podmienky aj pre deti choré a zdravotne oslabené (diabetes mellitus). Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sú pod dohľadom zdravotnej sestry.